Lokalne układy współrzędnych

Kartezjański układ współrzędnych, z jakim rozpoczynamy pracę w rysunku jest określany mianem globalnego układu współrzędnych.

W celu ułatwienia określania współrzędnych elementów rysunku w trzech wymiarach, oraz wykorzystania wszystkich możliwości poleceń dostosowanych do pracy w dwóch wymiarach wprowadzono możliwość zmiany obowiązującego układu współrzędnych. Układy współrzędnych zdefiniowane przez użytkownika programu noszą nazwę lokalnych układów współrzędnych. Mogą one zostać nazwane i dzięki takiej nazwie wywoływane w żądanym czasie.

Do pracy z układami współrzędnych służy polecenie LUW (_UCS). Dostępne są w nim opcje wyznaczania nowego układu współrzędnych :

Polecenie ODLUW (_DDUCS) pozwala na pracę z nazwanymi układami współrzędnych poprzez okno dialogowe.

Wskazanie układu współrzędnych odbywa się poprzez wybór z listy nazw. Na liście tej poza układami nazwanymi przez użytkownika mamy dodatkowe zapisy :

Układ aktualnie obowiązujący wyróżniony jest dopiskiem “Akt” z prawej strony listy.

W oknie tym możemy przeprowadzać następujące operacje:

Polecenie ODLUWS (_DDUCSP) pozwala na zmianę układu współrzędnych, poprzez menu piktogramowe.
Możemy ustalić układy współrzędnych posiadające płaszczyznę Oxy w stosunku do bieżącego lub globalnego układu współrzędnych poprzez ściany sześcianu Góra, Dół, Tył, Przód, Lewo, Prawo. Dodatkowymi opcjami są przejścia do układu związanego z bieżącym widokiem, poprzedniego albo globalnego.